chính sách bảo mật thông tin
PRIVACY POLICY

Có hiệu lực từ 2021.09.01./ Effective from 2021.09.01.

DORCO Việt Nam biết rõ mức độ quan trọng của quyền riêng tư đối với khách hàng của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này (gọi tắt là “Chính Sách”) mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi cũng giải thích các lựa chọn sẵn có cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin, các bước mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin, cũng như cách thức liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về các biện pháp thực hành bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ toàn bộ Chính Sách này.

DORCO Co., Ltd., knows how important privacy is to our customers. This Privacy Policy (referred to as the “Policy”) describes the personal information we may collect from you and how we use and disclose that information. We also explain the choices available to you regarding our use of information, the steps we take to protect it, and how to contact us if you have questions. about our security practices. We recommend that you read this Policy in its entirety.


1. Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn/ Information we may collect from you

1) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi/Information that you provide to us

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các biểu mẫu được yêu cầu trong các chiến dịch truyền thông của DORCO hoặc qua điện thoại, email hay bằng cách khác. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các mô tả cá nhân khác.

We may collect information that you provide to us on the forms requested in DORCO communications campaigns or by phone, email or otherwise. The information you provide to us may include your name, email address, phone number and other personal descriptions.


Thông tin mà bạn có thể cung cấp sẽ dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được đưa ra trên trang Web thì chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ đó cho bạn.

The information you may provide will be on a completely voluntary basis. If you do not provide the information necessary for us to provide you with the service offered on the Website, we may not be able to provide that service to you.

2) Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập/ Information that we automatically collect

Với mỗi lần hoàn thành các biểu mẫu qua hoạt động của những chiến dịch truyền thông của DORCO, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp. Ngoài ra, với mỗi lượt bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin sau: thông tin kỹ thuật, bao gồm cả địa chỉ Giao Thức Internet (Internet Protocol, IP) được dùng để kết nối máy tính của bạn với Internet, thông tin định tuyến, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, kiểu thiết bị, thời gian truy cập, v.v.

For each time a form is completed through a DORCO communication campaign, we may collect the information you provide. In addition, with each visit to our website, we may automatically collect the following information: technical information, including the Internet Protocol (IP) address used to your computer's connection to the Internet, routing information, browser type and version, operating system, device model, access time, etc.


Bao gồm dòng nhấp chuột Định Vị Tài Nguyên Thống Nhất (Uniform Resource Locator, URL) đến, qua và từ trang Web của chúng tôi (bao gồm cả ngày và giờ); các sản phẩm mà bạn đã xem; thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) và bất kỳ phương thức nào khác được dùng để duyệt khỏi trang.

Include the Uniform Resource Locator (URL) clickstream to, through and from our Website (including date and time); pages that you have viewed; page response time, download errors, duration of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolls, clicks, and hovers), and any other methods used to browse off the page.

3) Thông tin từ các bên thứ ba/ Information from third parties

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba và chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn qua bên thứ ba mà bạn đã cho phép họ chia sẻ thông tin đó.

We work closely with third parties, and we may receive information about you through third parties with whom you have authorized them to share such information.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin/ How we use information

Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập trên trang Web cho các mục đích sau: Phản hồi các nhận xét, câu hỏi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin; Cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu; Ngăn chặn và phát hiện tình huống gian lận chống lại bạn hoặc chúng tôi; Ngăn chặn truy cập trái phép và sửa đổi các hệ thống; Cải thiện các dịch vụ hiện có và phát triển các dịch vụ mới; Tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi đồng ý xin sự chấp thuận của bạn nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin khác ngoài các thông tin được nêu rõ trong Chính Sách này.

We primarily use your personal information collected on the Website for the following purposes: Responding to comments, questions or requests for information; Provide the service you requested; Prevent and detect fraud against you or us; Prevent unauthorized access and modification of systems; Improve existing services and develop new services. Comply with applicable laws or legal obligations. We agree to obtain your consent if we wish to use information other than those specified in this Policy.

3. Chia sẻ và tiết lộ thông tin/ Information sharing and disclosure

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn ngoại trừ các trường hợp sau đây/ We will not disclose your information except in the following cases:

1) Khi tiết lộ thông tin với bất kỳ thành viên nào trực thuộc tập đoàn chúng tôi, có nghĩa là công ty liên kết và công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt DORCO làm việc hướng tới các mục đích đã nêu rõ trong mục “How we use information” (Cách chúng tôi sử dụng thông tin) ở trên.

By disclosing information to any member of our group, it means that the affiliate and its subsidiary or service provider on behalf of DORCO work towards the purposes specified in section “How we use information” above.


2) Khi tiết lộ thông tin theo luật định: nếu bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo pháp luật và quy định; hoặc nếu cơ quan điều tra yêu cầu tiết lộ thông tin để phát hiện tội phạm theo đúng thủ tục và phương thức mà pháp luật và điều lệ quy định.

When disclosing information by law: if disclosure is required by law and regulation; or if the investigating authority requires the disclosure of information to detect a crime in accordance with the procedures and methods prescribed by law and regulations.


3) Khi bạn chấp thuận trước về việc chia sẻ thông tin.

When you give prior consent to the sharing of information.

4. Cách chúng tôi sử dụng cookie/Information about our use of cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt trang web và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.


Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng trên máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính.

A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer if you agree. Cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive.


Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ, các hệ thống quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie được nhắm mục tiêu quảng cáo.

Please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, over which we have no control. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.


Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt, cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie cần thiết), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc các phần của trang web của chúng tôi.

You block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our site.


Ngoại trừ các cookie thiết yếu, tất cả các cookie sẽ hết hạn sau 30 phút.

Except for essential cookies, all cookies will expire after 30 minutes.

5. Lựa chọn và quyền của bạn/ Your Choices and Rights

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đây liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân: có quyền truy cập thông tin cá nhân; chỉnh sửa hoặc xóa; tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân; hoặc yêu cầu rút lại sự chấp thuận mà bạn đã cung cấp trước đó. Để thực hiện các quyền sau, nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngay lập tức. Với điều kiện là chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn trong trường hợp có nguyên nhân chính đáng theo quy định của pháp luật hoặc nguyên nhân tương tự

You may exercise the following rights regarding the collection, use and sharing of personal information: have the right to access personal information; edit or delete; suspend the processing of personal information; or request the withdrawal of consent you previously provided. To exercise the following rights, if you contact us, we will take immediate action. Provided that we may refuse your request in the event that there is good cause provided by law or similar cause.

6. Thông tin cá nhân của trẻ em/ Children's personal information

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc dụ dỗ cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi (hoặc theo quy định của pháp luật địa phương) hoặc cố ý cho phép người đó sử dụng trang Web. Nếu bạn dưới 13 tuổi (hoặc theo quy định của pháp luật địa phương), vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

We do not knowingly collect or solicit personally identifiable information from anyone under the age of 13 (or as required by local law) or knowingly allow that person to use the Website. If you are under the age of 13 (or as required by local law), please do not submit any personal information to us.

7. Chuyển thông tin/ Information transfer

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập trong khuôn khổ pháp lý hạn chế, chẳng hạn như Khu Vực Kinh Tế Châu u (European Economic Area, EEA) hoặc Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Economic Cooperation, APEC) cho quốc gia có thể không có cùng một bộ luật bảo vệ dữ liệu giống như địa điểm mà ban đầu bạn cung cấp thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp và cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý theo cách an toàn và phù hợp với Chính Sách này và pháp luật hiện hành, chẳng hạn như bằng cách ký kết các thỏa thuận cụ thể với các đối tác của chúng tôi theo hợp đồng, hoặc chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận rõ ràng của bạn về việc xử lý thông tin. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

We may transfer your personal information that has been collected within a limited legal framework, such as the European Economic Area (EEA) or the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) for the country may not have the same data protection laws as the location from which you originally provided the information. However, we will put in place appropriate and necessary safeguards to ensure that your personal information is handled in a secure manner and in accordance with this Policy and applicable law, such as by entering into specific agreements with our partners contractually, or we will obtain your explicit consent for the processing of information. For more information about those protections, please contact us.

8. Thời gian lưu giữ/ Retention period

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ nếu cần thiết ở mức hợp lý cho các mục đích được đề cập trong Chính Sách này và vì lợi ích kinh doanh hợp pháp, theo luật định hoặc khi xét thấy cần thiết để thực hiện một dịch vụ cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khoảng thời gian lưu giữ thông tin phù hợp.

Your personal information will be kept if reasonably necessary for the purposes mentioned in this Policy and for legitimate business interests, by law or when it is deemed necessary to perform a service for you. Please contact us for more information on appropriate retention periods.

9. Bảo mật/ Security

Chúng tôi luôn đảm bảo sử dụng các phương thức tối ưu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như bằng cách sử dụng mã hóa SSL và tường lửa để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này không đảm bảo rằng thông tin đó có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm tường lửa và phần mềm máy chủ an toàn đó.

We always make sure to use reasonable methods to protect your personal information, such as by using SSL encryption and firewalls to protect against unauthorized access, disclosure, change or destruction. Please note, however, that this does not guarantee that such information may not be accessed, disclosed, altered or destroyed due to a breach of such firewall and secure server software.


Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng xin lưu ý rằng hành động truyền thông tin qua internet không thể đảm bảo an toàn 100%. Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin cá nhân nào được chuyển đi từ bạn và bạn tự chịu rủi ro khi chuyển bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi.

We will use all reasonable efforts to protect your information, but please note that the act of transmitting information over the internet cannot guarantee 100% security. For this reason, we cannot guarantee the security or integrity of any personal information transferred from you, and you transfer any information to us at your own risk.


Nếu chúng tôi phát hiện ra trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi có thể nỗ lực thông báo cho bạn bằng phương tiện điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Ví dụ, bằng cách đăng thông báo trên trang Web của chúng tôi trong trường hợp vi phạm dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ mà bạn đã cung cấp trong những trường hợp này.

If we discover a data breach, we may endeavor to notify you electronically so that you can take appropriate protective steps. For example, by posting notices on our website in the event of a data breach. We may also email you at the address you have provided in these cases.

10. Cập nhật chính sách bảo mật này/ Update this privacy policy

Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách này mà không thông báo trước cho bạn để thể hiện những thay đổi trong quá trình sử dụng thông tin cá nhân đối với Dịch Vụ. Chúng tôi sẽ nêu rõ ở phía trên cùng của Chính Sách này khi Chính Sách được cập nhật gần đây nhất.

We may from time to time update this Policy without prior notice to you to reflect changes in our use of personal information for the Service. We will specify at the top of this Policy when it was last updated.

11. Các trang web và dịch vụ của bên thứ ba/ Third-party websites and services

Chính Sách này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trên trang Web này. Trang Web này có thể chứa đường dẫn đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp thực hành bảo mật hoặc nội dung của những trang web khác này.

This Policy applies only to information collected on this website. This website may contain links to other websites. We are not responsible for the privacy practices or the content of these other websites.

12. Cách liên hệ với chúng tôi/ How to contact us

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật các ưu tiên, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của mình, gửi yêu cầu hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi tại You can contact us to update your preferences, update or correct your information, send a request or ask us a question at:

Facebook: https://www.facebook.com/dorcovietnam

Website: http://vn.dorco.co.kr/